Om Drivmedla

Drivmedla är resultatet av projektet ReDriv som finansierats av Tillväxtverket.

Varför behövs drivmedla.se?

Klimatmålet för transportsektorn att minska utsläppen med 70 procent till 2030 (jämfört med 2010) är en stor utmaning, där utbyggnaden av ladd- och tankinfrastruktur är en nyckelfråga. Idag är ett hinder för många företag att de har svårt att planera för omställningen av sin fordonsflotta. Detta eftersom de inte vet när, var och hur det kommer att vara möjligt att ladda eller tanka fordon med fossilfria drivmedel.

Fossilfritt Sverige, ett nationellt regeringsinitiativ för att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland, initierade därför projektet ReDriv, ett unikt samverkansprojekt nationell medverkan, med regionala utvecklingsaktörer från hela 11 län samt Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

Huvudsyftet med ReDriv var att stötta och påskynda transportsystemets omställning till fossilfria alternativ. Nyckeln låg i att underlätta för just ökad kunskap och att få utbuds- och efterfrågesidan att mötas kring utbyggnad och behov av ladd- och tankstationer med fossilfritt drivmedel. En annan viktig del var att underlätta för näringsliv och politiker på lokal, regional och nationell nivå att få tillgång till bra underlag för att fatta strategiska beslut. Allt för att minska hindren för omställning.

Projektet har resulterat i en digital plattform som fick namnet drivmedla.se. Plattformen visar upp data och statistik relaterat bl.a. till befintliga och planerade ladd-och tankstationer med fossilfria alternativ, fordon och uppskattad trafikmängd. Den fungerar även som en mötesplats där utbuds- och efterfrågeaktörer har möjlighet att lämna och ta del av önskemål om utbyggnad av infrastruktur och prognoser för omställning.

Drivmedla.se kommer fortsatt att förvaltas och utvecklas av Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Du kan läsa mer om hur VTI kommer att hantera de uppgifter som lämnas i plattformen här.

Ett brett samarbete

Projektet samarbetade brett i Sverige och finansierades av europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) samt regioner och Länsstyrelser i Sverige.

Projektdeltagare

ReDriv partnerorganisationer
V1.2.9