Offentlig aktör

Hänvisa till infrastrukturplan för alternativa drivmedel och/eller laddning

Erbjuder mark för

Giltighetstid

2023-10-28
2024-10-28

Plats

Jönköpings län

Kommentar

Länsstyrelsen i Jönköpings län och Energikontor Norra Småland har utifrån länets regionala plan pekat ut kommuner och stråk där infrastruktur saknas för biogas, vätgas och laddinfrastruktur. Platserna är inte exakta utan avser den kommun/stråk som platsen är inom.

Kontaktinformation

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra.

Telefon

0102236220